Sadler Baptist Church
  • PO Box 632
    Sadler, Texas  76264-0267
  • 903-564-5045